Page:  1  2  ()
Courses 
Sem 9: Seminars/ Plenaries / Workshops
Paediatric Videos
Sem 9: Internal Medicine - AP Dr Esha Das Gupta
Sem 9: Surgery - Dr.Thamilselvam
Sem 9: O&G Prof Dato' Dr N Sivalingam
Sem 9 : Paediatric-Prof Jai Mohan
Sem 8 : Paediatric - Dr. Ch’ng Tong Wooi
Sem 9: Paediatric - Assoc Prof Dr Moti Lal
Sem 9 : O&G - Dr Nazimah Idris
Sem 9 : O&G - Dr Kathiravan Chinniah
Sem 9 : O&G - Dr. Sharifah Sulaiha
Sem 9: O&G - Dr Sheila Rani Kovil George
Sem 9: O&G - Dr Zainur Rashid Zainuddin
Sem 9: Surgery - AP Dr Yushak Abd Wahab
Sem 9: Surgery - Dr Subhash Patil
Sem 9 : Surgery - AP Dr Lionel Indrasena Wijesuriya
Sem 9 : Surgery - Dr Ng Char Hong
Sem 9 : Internal Medicine- Dr Velayudhan Menon
Sem 9: Internal Medicine - Dr Tai Keen Sang
Sem 9: Internal Medicine - AP Dr Chin Sze Piaw